ประกาศ : เรื่องรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีประทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ณ อาคารหอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ (อาคาร B5)...

 

 

mbunews
01/05/57

Share