ประกาศ : เรื่องให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าในงานพิธีประทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ขายสินค้าในงานประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ณ อาคารหอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ (อาคาร B5)...
 
 
mbunews
01/05/57
Share