ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าทำการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ โรงอาหารพอเพียง
 
 
 
mbunews
20/05/57
Share