ประกาศ ร่างขอบเขตงาน (Terms of reference : TOT)

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. ๘๐ พรรษา ส่วนที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
 
 
mbunews
20/05/57
Share