ประกาศ : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 61,000,000.00 บาท (หกสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนศาลายา-    นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
 
mbunew
17/06/57
Share