กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร เน้นย้ำนศท.มมร ต้องมีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

       ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ - กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โดยมี พระเมธีธรรมสาร รก. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศพร้อมกล่าวให้โอวาท

       เมื่อประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาวิชาทหารได้กล่าวปฏิญาณตน ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนการแนะนำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่ นายมนูญ  จันทร์แก้ว ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ , นายไชยพศ  ศรีใหม่  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ส่วนผู้ช่วยผู้กำกับ คือ นายปรีชา หวานหู , นายสมศักดิ์  บุญเรือง และอาจารย์กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลนศท.หญิงโดยเฉพาะ

       นายมนูญ  จันทร์แก้ว ผู้กำกับพิเศษได้กล่าวกับนักศึกษาวิชาทหารว่า ให้ทุกคนจงภูมิใจตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ไหล่ขวา ว่าเป็นตราสัญลักษณ์อันทรงเกียรติและงดงาม ดังนั้นควรปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด รักษาชื่อเสียงของสถาบันแห่งนี้ให้ดี ขอให้อดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม ตั้งใจฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ความสามารถนั้นมาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

       สำหรับนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น มีทั้งหมด ๒๙ คน แบ่งเป็นนศท.ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓ คน นศท.ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๒๓ คน และนศท.ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๓ คน

พระเมธีธรรมสาร รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายมนูญ  จันทร์แก้ว ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

อ.กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รับผิดชอบดูแลนศท.หญิง

 

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกว่า รด.)

 

MBUNEWS

23/09/57

  

Share