กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมครู

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง จัดบรรยายธรรมในเรื่อง"คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู" โดยพระเมธาวินัยรส อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการบรรยายธรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นครู และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๗๐ คน  จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

     หนึ่งในสี่พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นคือ การให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนา การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในทุกระดับ ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการอบรมในทุกด้าน ทั้งบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงสถานที่และอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการจัดการประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน เลือกมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดการประชุมและจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา

MBUNEWS

15/10/57

Share