"มงกุฏรัฐศาสตร์" กิจกรรมวิชาการเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดอย่างยั่งยืน

     นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ ๔ จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ " มงกุฏรัฐศาสตร์" มุ่งหวังจุดประกายทางความคิด และสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักศึกษา ได้เกิดพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาท งานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มีนักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าร่วมมากกว่า ๓๐๐ คน

     ทางคณะผู้จัดงานได้วางรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการทางรัฐศาสตร์อย่างหลากหลาย เริ่มต้นด้วยการฟังบรรยายจากคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระอรุณ ปัญฺญารุโณ ในเรื่อง "การเมือง เป็นเรื่องของใคร" ต่อจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ชิงทุนการศึกษารวมสามหมื่นบาท  ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำข้อสอบจำนวนปรนัย ๑๒๐ ข้อ ข้อสอบอัตนัย ๑ ข้อ แบ่งเป็นเรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนา ๑๐ ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ๑๐ ข้อและความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ ๑๐๐ ข้อ

    ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันโต้วาทีในหัวข้อ"รัฐประหาร '๕๗ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง" มีทีมลงแข่งขันจำนวนสี่ทีม ซึ่งแต่ละทีมก็เตรียมข้อมูลมานำเสนอตามอุดมการณ์การเมืองของตัวเอง หักล้างกันทางความคิด โต้คารมอย่างดุเดือดแต่ก็แฝงไว้ด้วยมุขตลกที่ช่วยลดความแรงของประเด็นลง และตามด้วยกิจกรรมการแข่งขันแสดงละครเวทีการเมืองเชิงสร้างสรรค์ ที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี ปิดท้ายงานด้วยการประกาศผลการแข่งขันและมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะของแต่ละกิจกรรม

พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พระครูปลัด ณัฐพงศ์  ยโส รก.หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

พระมหาอรุณ  ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์

การแข่งขันโต้วาที"รัฐประหาร '๕๗ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง"

การแข่งขันแสดงละครเวทีการเมืองเชิงสร้างสรรค์

จับสลากมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันโต้วาที

มอบทุนการศึกษาแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแสดงละครเวที

ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ อันดับที่1,2,3 เรียงจากซ้ายไปขวาตามลำดับ

MBUNEWS

10/11/57

 

Share