คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ "ศิษย์นอบน้อมพระคุณครู"

      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ"ศิษย์นอบน้อมพระคุณครู" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ  โดยมีพระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงความนอบน้อมพระคุณครู การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ " A Teacher Future"และ " A Brighter Teacher" การประกวดแต่งกลอนสด กระทู้เรื่อง"น้อมนบไหว้บูชาครู" และการแสดงละครเชิดชูเกียรติพระคุณครู จากนักศึกษาชั้นปี่ที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓

 

พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาท

นักศึกษาแสดงความนอบน้อมพระคุณครู

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการประกวดแต่งกลอนสด

การแสดงละครเชิดชูพระคุณครู

การแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เรื่อง"ครูผู้ให้"

คณบดีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท

MBUNEWS

20/01/58

Share