คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนวรรณกรรมร่วมสมัย เชิญนักเขียนดังถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา

      คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนวรรณกรรมร่วมสมัย เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญนักเขียนสารคดีชื่อดัง และกวีซีไรท์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หวังขัดเกลาทักษะการเขียนวรรณกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมร่วมสมัย งานถูกจัดขึ้น ณ หอสมุดกลาง อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกชั้นปีเข้าร่วมจำนวน ๒๕๘ รูป/คน 

      สำหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมนั้น ในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ"ลักษณะร่วมของวรรณกรรมอาเซียน" โดย ดร.วาสนา บุญสม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ "การสร้างสรรค์งานเขียนร่วมสมัยเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบริบทประชาคมอาเซียน" ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้เชิญ คุณอรสม  สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีชื่อดัง ผู้เขียนสารคดีสะท้อนสังคมในหลายหลากแง่มุมอย่างถึงแก่นแกน อาทิเรื่อง 'ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต' , 'เด็กพันธ์ใหม่ วัยX' , 'หลายชีวิต ในแสงอัสดง' วิทยากรท่านที่สองคือคุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียน กวีมาดนิ่งอารมณ์ละมุน เคยได้รับรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๔๗จากเรื่อง 'แม่น้ำรำลึก' ส่วนวิทยากรท่านสุดท้ายคุ้นเคยกับนักศึกษาเป็นอย่างดี ดร. สายป่าน ปุริวรรณชนะ  นักกลอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ภิเภก เมืองหลวง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

      นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกฝนงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ และวรรณกรรมร่วมสมัยเชิงวิชาการ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเข้ากลุ่มที่ตนเองสนใจ เพื่อรับความรู้และคำแนะนำต่างๆจากวิทยากรได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เข้าใจรูปแบบวิธีการเขียน วิธีการคิดโครงเรื่อง รวมไปถึงเทคนิคลีลาการใช้ภาษาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

พระราชรัตนมงคล ประธานในพิธีเปิดโครงการ

ดร.วาสนา  บุญสม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีมือรางวัล และคุณเรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์

ดร.สายป่าน  ปุริวรรณชนะ  อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกลอนรุ่นหลัง

อาจารย์สานิตย์  สีนาค นักกลอน,อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่สนใจการแต่งกาพย์กลอน 

คุณอรสม  สุทธิสาคร ให้คำแนะนำเรื่องการเขียนสารคดีอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาข้อมูล การวางโครงเรื่องจนถึงการใช้ภาษาให้ตรึงใจผู้อ่าน

พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการฯ

MBUNEWS

16/02/58

Share