ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักศึกษา มมร สัมพันธ์ "สาเกตนครเกมส์"

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่อ "สาเกตนครเกมส์" ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยใช้พื้นที่ของสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทุกวิทยาเขต วิทยาลัยเข้าร่วมกว่า ๒๐๐๐ คน

 

MBUNEWS

26/02/58

Share