ความเคลื่อนไหวกิจกรรมนักศึกษา

วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ ๓-๔ คณะศึกษาศาสตร์

         คณะศึกษาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓-๔ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเริ่มทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา พบปะนักศึกษาทำความเข้าใจเรื่อง ระเบียบการปฏิบัติของนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆขึ้นแนะแนววิธีปฏิบัติทั้ง กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ และฝ่ายการเงิน  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๕๐ รูป/คน

 

 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

         กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่กำลังจะจบการศึกษา ได้มีแนวทางในการพิจารณาเลือกอาชีพและลักษณะงานที่เหมาะสม กับความรู้ความสามารถของตนเอง โดยมีรก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. มาบรรยายในเรื่อง "การพิชิตความสำเร็จของงานโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม" และทางกองพัฒนายังได้เชิญ อ.ถนอม  บุตรเรือง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายภาษาและกิจการต่างประเทศ มาบรรยายในเรื่อง "คุณลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างพึงประสงค์" พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในหลายแง่มุม ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา

MBUNEWS

03/06/58

Share