คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกงานวิชาชีพทางรัฐศาสตร์

      พระมหาอรุณ  ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกงานวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมการจัดโครงการและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการต่อประธานในพิธี งานนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน

พระมหาอรุณ  ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

      กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีกรรมทางศาสนา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้พระสวดมนต์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้สำเร็จการศึกษา  ต่อจากนั้นทางผู้จัดงานได้นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทั้งหมดขึ้นถวายจตุปัจัยไทยธรรมพร้อมกัน พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นศิริมงคล   เมื่อพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นตัวแทนพระนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๔ได้ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ในการฝึกงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติตัวตลอดช่วงฝึกงานแก่นักศึกษารุ่นน้อง  ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการ"Present" สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ พร้อมรับฟังคำชี้แนะจากอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงจากหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆที่นักศึกษาได้เลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

     ปิดท้ายด้วยกิจกรรมในช่วงเย็น เป็นงานบายเนียร์ "สังสรรค์ราตรีสีส้ม" งานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ปี๔ ที่รุ่นน้องจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้น มีการแสดงต่างๆของแต่ละชั้นปีขึ้นแสดงบนเวทีตลอดทั้งงาน และมีการกล่าวความรู้สึกต่อกัน ระหว่างตัวแทนรุ่นพี่รุ่นน้อง ก่อนจะเสร็จสิ้นกิจกรรมไปอย่างน่าประทับใจด้วยการมอบรางวัลให้กับ"ดาว"ของงานบายเนียร์ ประจำปี ๒๕๕๘

       พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ว่า โครงการนี้ถูกจัดขึ้นมา เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา ทั้งในเรื่องการศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามและเสริมความเป็นสิริมงคลให้นักศึกษา รวมไปถึงงานจัดงานสังสรรค์ราตรีสีส้มขึ้นก็เพื่อให้เกิดความผูกพันสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ส่วนที่ควรแก้ไขก็อาจจะเป็นจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมน้อยกว่าที่ตั้งไว้ แต่โดยภาพรวมโครงการนี้ถือว่าผ่านไปอย่างราบรื่น และมีการตอบรับค่อนข้างดี

อ.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต

       คณะสังคมศาสตร์ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย มีปรัชญา ปณิธาน และพัทธกิจในการผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์การปกครองให้มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม โดยมีการผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกงานวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ในครั้งนี้ ถือว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่ง นั่นเพราะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองในรุ่นนี้ คือรุ่นแรกที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดรับนักศึกษาคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยหลายอย่าง ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสำหรับนักศึกษาบรรชิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ ทั้งในด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เดิม และยังยึดมั่นแนวทาง"ความรู้คู่คุณธรรม" มุ่งผลิตบัณฑิตที่นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมถึงพร้อม เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

      MBUNEWS

30/06/58

      

Share