พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

      พระราชบัณฑิต อธิการบดีม.มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ในช่วงระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในพิธี

      สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากแก่นักศึกษาใหม่ ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่จะแตกต่างจากสถาบันอื่นอยู่พอสมควร เพราะเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่มีพระภิกษุสามเณรเรียนร่วมกับนักศึกษาคฤหัสถ์ชายหญิง จึงมีข้อปฏิบัติหลายอย่างที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้

      ในวันแรกของการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบและรับฟังโอวาทจากผู้บริหารระดับสูงของทางมหาวิทยาลัย ทั้งอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ดูแลบริหารงานในด้านต่างๆ ต่อจากนั้นคณบดีทั้ง ๔ คณะได้ขึ้นกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมให้แนวทางในการศึกษาและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้ขึ้นแนะนำหน่วยงานและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆ ทั้งฝ่ายทะเบียนและวัดผลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง ฝ่ายการเงิน ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาที่สุด

      ส่วนในวันที่สองของการปฐมนิเทศนั้น ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นโดยผู้แทนพระนักศึกษาถวายพาน ธูปเทียนแพต่อพระอาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะนำพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ มอบแด่อาจารย์ประจำคณะ อีกทั้งยังมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับน้องใหม่โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ทุกชั้นปี ปิดท้ายด้วยกิจกรรมรับน้อง เปิดโอกาสให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำความรู้จักกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นักศึกษา

พระราชบัณฑิต อธิการบดี ขึ้นกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาในรั้ว มมร

รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆและคณบดี-ผู้แทนคณบดีทุกคณะขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาขึ้นชี้แจ้งระเบียบข้อบังคับต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นต้องทราบ

อ.อำนาจ ศรีบรรเทา นำเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาแนะนำตัวกับนักศึกษาใหม่

ในช่วงเช้าวันที่สองของการจัดงาน มีการตั้งขบวนแห่นักศึกษาใหม่และขบวนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เดินจากบริเวณหน้าอาคารธรรมสถานเข้าสู่ห้องประชุมอาคารสุชีฟ ปุญญานุภาพ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

MBUNEWS

06-08-2015

 
 
 
Share