กองพัฒนานักศึกษา มมร จัดกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม "โครงการฝึกจิตพิชิตความเห็นแก่ตน" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

       เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ในชื่อ" โครงการฝึกจิตพิชิตความเห็นแก่ตัว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

      กิจกรรมเริ่มต้นด้วย ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายเครื่องราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ต่อจากนั้นพระครูปรีชาธรรมวิธานม,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต พร้อมนำนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฝึกสมาธิตามแนววิปัสสนากรรมฐาน อีกทั้งยังมีการรับฟังธรรมะดีๆจาก พระวิทยากรประจำมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้สื่อประกอบการสอนธรรมะดึงดูดความสนใจของนักเรียนนักศึกษาได้ตลอดช่วงเวลาบรรยายธรรม

      หนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น คือการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับเด็กและเยาวชน จนถึงระดับบุคคลทั่วไป มีสถานศึกษาและหน่วยงานหลายแห่ง เลือกที่จะเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ศึกษาพระพุทธศาสนาที่นี่มาโดยตลอด สำหรับในส่วนของการจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น  จะเน้นไปที่กิจกรรมวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ทั้งการเสวนาบทความงานวิจัย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยจนถึงพื้นที่ชนบทห่างไกล   รวมไปถึงการเข้าร่วมงานวันสำคัญต่างๆของชาติ และที่สำคัญคือทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา"จิตใจ"อยู่เสมอ เพราะด้วยปรัชญาของมหาวิทยาลัย "ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา"  บัณฑิตที่ดีนั้นจึงควรมีความรู้ความสามารถและเพียบพร้อมด้วยความประพฤติที่ดีงาม มีศีลธรรมประจำใจ คู่ควรที่จะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา

MBUNEWS

11-08-2015

 

 

 

 

 

 

Share