ศึกษาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

       เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระราชบัณฑิต อธิการบดีม.มหามกุฏเป็นประธานในพิธีเปิด มีพระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ พร้อมทั้งปลูกฝังเจตคติและทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคใหม่ และสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม

     ซึ่งก่อนจะเริ่มดำเนินกิจกรรมของโครงการนั้น ได้มีพิธีสำคัญอีกอย่างนึงคือ พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ มมร ให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกรูป/คนจะขึ้นรับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยจากอธิการบดี และนำไปให้รุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่๔เป็นผู้ติดเข็มให้  ก่อเกิดเป็นประเพณีที่ดีงามของคณะศึกษาศาสตร์ สร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และติดตรึงความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา

      ส่วนกิจกรรมในงานนี้ประกอบไปด้วย การโต้วาทีหัวข้อ "การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนรุ่งหรือร่วง" ซึ่งผู้แข่งขันทั้งสองกลุ่ม   ทั้งกลุ่มบรรชิตและคฤหัสถ์ต่างก็งัดเอาคารมคำคมกลอนเด็ด สอดแทรกกับสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียนขึ้นมาประชันกันบนเวทีอย่างสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะและเสียงตบมือจากผู้ชมได้โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ "ครูยุคใหม่ หัวใจใฝ่ธรรมะ" และมีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น  กิจกรรมโดดเด่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและมีจิตอาสาช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยต่อไป

MBUNEWS

18/08/2015

Share