พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

      ฝ่ายอบรมกรรมฐาน กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระราชบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก-โท-ตรี พร้อมกล่าวให้โอวาท ทั้งนี้ในปีการศึกษา๒๕๕๗  มีนักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่๒ ถึงชั้นปีที่ ๔ สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีจำนวน ๘๓ คน ธรรมศึกษาชั้นโทจำนวน ๙๐ คน และธรรมศึกษาชั้นเอกจำนวน ๑๒๑ คน  รวมนักศึกษาที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาในครั้งนี้ ๒๗๒ คน 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยฝ่ายอบรมกรรมฐาน กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกแก่นักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๑ ถึงปีที่๔ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๙ การสำเร็จการศึกษา ระบุไว้ว่านักศึกษาที่จะรับปริญญาต้องสอบได้นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอก ดังนั้นทางฝ่ายอบรมกรรมฐาน จึงมีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้นให้แก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา และจัดสอบธรรมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

MBUNEWS

23/08/2015

Share