คณะศึกษาศาสตร์จัดงานสัมมนาวิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย"หัวใจห้องที่ห้า"

       เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย"หัวใจห้องที่ห้า" กวีนิพนธ์รางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยเข้าใจรูปแบบ และเนื้อหาการเขียนกวีนิพนธ์ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์รูปแบบการเขียนกวีนิพนธ์ไทยหัวใจห้องที่ห้าไปใช้ประโยชน์ได้ ภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง"เปิด เปลือย หัวใจห้องที่ห้า" โดยเชิญคุณอังคาร จันทาทิพย์ ผู้ประพันธ์ มาร่วมเสวนา วิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ อาจารย์สานิตย์ สีนาคและอาจารย์จักรินทร์  สร้อยสูงเนิน ดำเนินรายการโดยอาจารย์พิเภก  เมืองหลวง

        อังคาร จันทาทิพย์ เป็นกวีผู้หนึ่งที่สร้างสรรค์งานประพันธ์ไว้เป็นจำนวนมาก แต่เหตุผลที่ทางคณะผู้จัดงานเลือก"หัวใจห้องที่ห้า" มาเสวนาเพราะว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่มีความโดดเด่นในรสชาติทางภาษา ลีลาการนำเสนอ ตลอดจนเนื้อหาที่เข้มข้น สะท้อนแง่มุมสังคมและวิถีมนุษย์ได้อย่างมีชั้นเชิง หลากหลายด้วยจังหวะน้ำเสียงและจินตนาการ ทั้งยังมีอัตลักาณ์เฉพาะตัว นำสิ่งที่คุ้นเคยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องใหม่จึงได้ความสดใหม่ และมักทิ้งค้างประเด็นคำถามที่ค่อนข้างย้อนแย้ง ให้ผู้อ่านได้ขบคิดต่อประหนึ่งการเดินทางชีวิตของมนุษย์ที่ยังไม่จบสิ้นจ่ายๆ       

      นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะสร้างสรรค์ กวีสโมสร โดยคณะBlue Agate กลุ่มกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์อิสระที่นำเอาบทกวี  ดนตรี งานศิลปะ ผสมผสานออกมาเป็นสื่อแสดงสดPerformance Art ที่ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ไม่ผูกมัดกับรูปแบบใดๆ ร่ายบทกวีไร้ฉันทลักษณ์คลอเคล้าลำนำแห่งเสียงดนตรี เปล่งถ้อยคำที่แฝงความหมายบางอย่างให้ครุ่นคิดตรึงตรอง ซึ่งนับว่าเป็นความกล้าอย่างนึงของทางผู้จัดงานที่เลือกคณะ Blue Agateมาแสดง เพราะมีแนวทางเฉพาะตัวค่อนข้างจะแปลกแยกแตกต่างจากคนทำงานกวีนิพนธ์อื่น   แต่ความต่างนี้ จะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาเพราะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ได้รู้จักกับแนวทางอันหลากหลายในแวดวงบทกวีและวรรณกรรม

MBUNEWS

01/09/2015

 

 

Share