คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรรัฐศาสตร์บัฑิต ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินเป็นประธานในการเปิดโครงการ งานถูกจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มีนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จากทุกชั้นปีเข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน

      กิจกรรมภายในงานนั้นจะเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองไทย ซึ่งในช่วงเช้าทางคณะผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรผู้มากความสามารถหลายท่านมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองไทยให้กับนักศึกษา เริ่มต้นด้วยการปาฐกถาพิเศษเรื่อง"การปฏิรูปการเมืองไทย" โดย ดร.ดิเรก  ถึงฝั่ง  อดีตรองประธานคณะกรรมมาธิการปฏิรูปการเมือง ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง"อนาคตรัฐศาสตร์ไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ๓ ท่าน คือรศ.ดร.เสนีย์  คำสุข อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  นายสมใบ  มูลจันที  ผอ.สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และดำเนินการเสวนาโดย นายณัฐพล  สิงห์สิริสิทธิ์ ส่วนในช่วงบ่ายนั้นมีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ชิงของรางวัลและทุนการศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนวัดความรู้ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองไทย จากนักศึกษาชั้นปีที่ ๓-๔ โดยมีการสื่อสารให้เห็นถึงอุดมการณ์ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองไทยของนักศึกษา ผ่านการแสดงละครเวทีและการแสดงดนตรี

อ.กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ดร.ดิเรก  ถึงฝั่ง อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง ขึ้นปาฐกถาพิเศษเรื่อง"การปฏิรูปการเมืองไทย"

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองไทยผ่านการแสดงละครสั้นและการแสดงดนตรี

พระนักศึกษาเข้าร่วมการตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์

พระมหาอรุณ  ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์

มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์

MBUNEWS

04/11/2015

Share