๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔-  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในปีนี้มีปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัดผู้เข้าร่วมพิธีไม่เกิน ๓๐ รูป/คน และถ่ายทอดสดช่วงพิธีการในสื่อโซเชียลมิเดียของมหาวิทยาลัย
81 จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเรา