พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มมร เยี่ยมเยือนบุคลากร คณะศาสนาและปรัชญา เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 – พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารและบุคลากร คณะศาสนาและปรัชญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารงานภายในหน่วยงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารและบุคลากร มมร โดยมี พระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ถวายการต้อนรับ ณ อาคารพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) B7.2

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในคณะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ พระสุทธิสารเมธี, ดร.คณบดีคณศาสนาและปรัชญา ได้กล่าวถวายรายงานถึงนโยบายด้านการบริหารงานคณะศาสนาและปรัชญา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงหารือแนวทาง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  สำหรับกิจกรรม อธิการบดี เยี่ยมเยือนบุคลากร ชาวมมร ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. อธิการบดีและผู้บริหารจะเยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์ และในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 จะเข้าพบปะบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยถูกกำหนดไว้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และปิดท้ายด้วยคณะสังคมศาสตร์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565