อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมเยือนบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มมร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 – พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารงานภายในหน่วยงาน และมอบนโยบายในการบริหารงาน รับฟังปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณบดี หัวหน้าภาควิชา รวมถึงคณาจารย์ภายในคณะพร้อมการเสนอแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารและบุคลากร มมร โดยมีพระมหาสมัคร มหาวีโร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยพระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร, ดร. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก และคณาจารย์บุคลากรในคณะถวายการต้อนรับ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ B7.6

สำหรับกิจกรรม อธิการบดี เยี่ยมเยือนบุคลากร ชาวมมร ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 จะเข้าพบปะบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยถูกกำหนดไว้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และปิดท้ายด้วยคณะสังคมศาสตร์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565