มมร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ - สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยวันนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เดินทางมารับสิ่งของยังชีพ ๓๐๐ ราย ต่างน้อมสำนึกในพระเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงห่วงใยประชาชน ในยามที่ยากลำบาก และกล่าวขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชประทานถุงยังชีพและอุปกรณ์อนามัย แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน จะดำเนินการมอบสิ่งของบริจาค ณ บริเวณอาคารธรรมสถาน ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หากต้องการร่วมสมทบ “ทุนบรรเทาโควิด-19” สามารถบริจาคได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุนบรรเทาโควิด-19” ในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ นั้น บริจาคได้ที่ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๐๘-๖๑๔๘