บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถวายข้าวสารแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับนำไปจัดมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารสัมฤทธิ์วิทยากร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาให้ คุณอัศวิน-คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถวายข้าวสารจำนวน ๒,๐๐๐ ถุง แก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และจำนวน ๑,๕๐๐ ถุง แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำไปจัดมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ โดยจะดำเนินการส่งมอบในส่วนภูมิภาคต่อไป