...


เข้าระบบบริการการศึกษาประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ ๓)ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียม

ปีการศึกษา 1/2564

1. ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนการขอรับสิทธิ์

2. เข้าระบบเพื่อขอเลือกรับสิทธิ์ ที่ระบบบริการการศึกษา https://reg.mbu.ac.th (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564)

3. รอรับเงินผ่านพร้อมเพย์ (สำหรับนักศึกษาที่ชำระมาเกิน) เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

* นักศึกษาที่สามารถกดรับสิทธิ์ได้ เฉพาะนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย

หรือเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้าด้วยเลข 0

** หากลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต้องเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดเพียงแห่งเดียว

*** The registration on this website is for Thai citizens and students with National ID number starting with 0 only. For international students, you are still eligible for partial tuition fee discount as offered by Mahamakut Buddhist University, which is at the same rate as that of academic year 2020, and hence not required to register on this website.


ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษากำหนดเป็นอัตราขั้นบันได ดังนี้ (คิดตามรูปด้านล่าง)

ส่วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราส่วนลด 50%

ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศีกษาส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราส่วนลด 30%

ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศีกษาส่วนที่เกิน 100,000 บาท อัตราส่วนลด 30%

ภาครัฐสนับสนุน 60% ของส่วนลด และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสนับสนุน 40% ของส่วนลด

...


ข้อกำหนดของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ภาครัฐสนับสนุน

1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ที่มีเลขที่บัตรประชาชนนำหน้าด้วยเลข 0

2. ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2564 ทั้งนี้ ไม่รวมนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ

3. หากลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต้องเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดเพียงแห่งเดียว

4. หากสังกัดในหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพียงหลักสูตรเดียว

5. ยืนยันขอรับสิทธิ์ในระบบขอรับสิทธิ์

6. ยินยอมส่งมอบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการขอเบิกจ่ายจากภาครัฐ

7.หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถขอเบิกจ่ายเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ภาครัฐสนับสนุนในชื่อของนักศึกษาได้นักศึกษายินยอมให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินส่วนนี้จากนักศึกษาและนักศึกษาจะจ่ายชำระให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปหรือก่อนยื่นขอจบการศึกษา


การคืนเงินสำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว

1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว เมื่อหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องแจ้งวิธีการและขั้นตอนในการโอนเงินคืนนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยทราบ

2. การคืนเงินสำหรับส่วนลดทั้งส่วนของภาครัฐและมหาวิทยาลัยจะดำเนินการผ่าน Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของภาครัฐ

3. ไม่สามารถคืนเงินผ่าน Prompt Pay ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ได้ และไม่สามารถคืนเงินผ่าน Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของบุคคลอื่นได้

4. ขอให้นักศึกษาตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับระบบ Prompt Pay ยังใช้งานได้ตามปกติ หากไม่ได้ใช้งาน Prompt Pay เกิน 1 ปี อาจมีการระงับบัญชีธนาคาร ทำให้ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ หรือนักศึกษาอาจลืมว่าเปิดระบบ Prompt Pay ไว้กับบัญชีธนาคารใด เมื่อมีการโอนเงินคืนแล้ว นักศึกษาอาจจะไม่รับทราบการโอนเงินคืนFAQ : ถาม/ตอบ

ถาม : นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยอัตโนมัติทุกคน หรือไม่?

ตอบ : ไม่ นักศึกษาต้องลงทะเบียนใน “ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา” ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อขอรับสิทธิ์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของภาครัฐ


ถาม : หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนลดของภาครัฐ แต่จะได้รับค่าลดหย่อนในส่วนของมหาวิทยาลัยหรือไม่?

ตอบ : ไม่ การรับส่วนลดทั้งในส่วนของภาครัฐ และส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องมีการยืนยันตัวตนของนักศึกษาใน “ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา” เท่านั้น ดังนั้น การลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงมีความสำคัญมาก


ถาม : ทำไมต้องให้นักศึกษาลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนใน “ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา”?

ตอบ : เพราะ

๑) เงินที่มาจากรัฐคือเงินกู้ที่รัฐต้องเป็นหนี้ ท่านจะต้องยืนยันเพื่อจะมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับเงินช่วยเหลือนี้ในระบบได้ แต่ถ้าท่านจะขอรับสิทธิ์นี้ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับเงินจากภาครัฐดังกล่าว

๒) ระบบการเงินจะดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบผลการเลือกของท่าน

๓) การดำเนินการคืนเงินและปรับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะล่าช้า

หากท่านไม่เข้ามาดำเนินการใด ๆ ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ (เวลา ๒๓.๕๙ น.) จะถือว่าท่าน ไม่ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนใดๆ จากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย


ถาม : หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าใด?

ตอบ : ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมีเหตุให้ไม่ได้รับสิทธิ ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่ได้รับการลดหย่อนบางส่วน โดยให้ชำระในอัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยอนุโลม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔


ถาม : ถ้ากดยืนยันในระบบลงทะเบียนแล้ว จะแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนใจเลือกรับสิทธิ์ที่ต่างจากเดิมได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ ดังนั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล และตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะกดยืนยันสิทธิ์


ถาม : ได้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาค ๑/๒๕๖๔ ไปแล้ว จะยังมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนหรือไม่?

ตอบ : ได้รับสิทธิ์ การรับสิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้จำกัดเฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ทั้งนี้ นักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้ว จะได้รับคืนเงินส่วนที่ชำระเกินคืน โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน


ถาม : พร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน ต้องผูกกับบัญชีของธนาคารใด จึงจะสามารถรับเงินคืนได้?

ตอบ : เลขพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน จะผูกบัญชีของธนาคารใดก็ได้ (บัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)


ถาม : บัญชีที่อยากจะให้เงินโอนเข้าไป ได้ผูกเลขพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถืออยู่ จะทำอย่างไร?

ตอบ : บัญชีธนาคาร ๑ บัญชี สามารถผูกกับ เลขประจำตัวประชาชน ๑ หมายเลข และหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้อีกสูงสุด ๓ หมายเลข ในเวลาเดียวกัน แต่การคืนเงินในครั้งนี้จะดำเนินการสั่งจ่ายผ่านเลขพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ดังนั้นขอให้นักศึกษาดำเนินการผูกบัญชีธนาคารกับเลขพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชน เตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อย


ถาม : กรณีเลขประจำตัวประชาชนถูกใช้ไปกับการผูกบัญชีธนาคารไปแล้ว จะสามารถผูกซ้ำได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถผูกซ้ำได้ เนื่องจากพร้อมเพย์ ๑ หมายเลข (กรณีนี้ เลขประจำตัวประชาชน) จะสามารถผูกได้กับ ๑ บัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น ดังนั้น หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนบัญชีที่จะใช้ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน จะต้องทำการยกเลิกการผูกเลขพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชน กับบัญชีธนาคารเดิมก่อน แล้วค่อยนำเลขพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชน ไปผูกกับบัญชีธนาคารใหม่ที่ต้องการ


ถาม : นักศึกษาจะได้รับคืนส่วนลดเมื่อใด? (กรณีที่นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแล้ว)

ตอบ : มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องดำเนินกระบวนการยืนยันสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ได้รับชำระมาแล้ว


  • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login
  • ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay
  • ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/special/PromptPay/Pages/index.html
  • ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/PromptPay
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/online/promptpay
  • ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169