ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564