การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป วันที่สอง โดยคณะพระธรรมทูตทั้ง ๔ ทวีป เข้าร่วมประชุมโดยพริ้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพและเวลาตอนบ่ายได้รวมคณะพระธรรมทูตทั้งรวมถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์  ณ บริเวณอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

Share