สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการอนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก

บัณทิตวิทยาลัย

หลักสูตรศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

 

ระดับปริญญาตรี

คณะศาสนาและปรัชญา

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

 

คณะมนุษยศาสตร์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

 

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

 

 

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

 

          

 

 

 

 

 
Share