ตารางเรียนภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๔ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์