รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินงานให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติโดยได้กำหนดประเด็นหลักในการพัฒนาไว้ 5 ด้าน.....

 

 

 
Share