แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คู่มือระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา

        - คู่มือการบันทึกประวัติสำหรับนักศึกษา

        - คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 


คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

        - คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์


คู่มือสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

       - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

       - คู่มือการใช้ระบบ e-port สำหรับอาจารย์

       - คู่มือการใช้ระบบ e-Sar

 


คู่มือสำหรับพระสอนศีลธรรมและการใช้ระบบฐานข้อมูล

       - คู่มือพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2564

 


คู่มือฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ

       คู่มือการจัดพิมพ์หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ มมร

 


คู่มือกองแผนงาน

       - คู่มือการใช้งานระบบ e-Budgeting


 

คู่มือฝ่ายพัสดุ

      - คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ


คู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

      - คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร MIS (ระบบการเงิน)    

      - คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร MIS (ระบบงบประมาณ)

      - คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร MIS (ระบบงานพัสดุ)    

      - คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบงานบุคคล

      - คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc

         หมายเหตุ คู่มือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทที่พัฒนาโปรแกรม สามารถขอเอกสารได้ที่ผู้ดูแลระบบ

 

 

 


คู่มือการปฏิบัติงาน พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      - ฝ่ายเลขานุการ

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๐ สาขาวิชาศาสานาเปรียบเทียบ