กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

 

พระราชบัญญัติที่ใช้ในราชการอื่นๆ

  •  

กฎกระทรวง

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

 

  •  

ประกาศ/แนวปฏิบัติ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

ระกาศ เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

  •  
Share