แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคลากรประเภทอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 146
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 372
ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 617
ข้อบังคับ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 581
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 418
ข้อบังคับ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 755
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2564 เขียนโดย jetsada 845
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) เขียนโดย jetsada 1256
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 1015
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้างในกรณีอื่นๆ นอกจากกรณีกระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 1011