แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 320
ข้อบังคับ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 347
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 214
ข้อบังคับ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 537
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2564 เขียนโดย jetsada 532
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) เขียนโดย jetsada 936
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 798
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้างในกรณีอื่นๆ นอกจากกรณีกระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 834
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 535
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 724