แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 295
ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากองและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 672
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑) เขียนโดย jetsada 582
ประกาศ เรื่องเลื่อนกำหนดวัน เวลา สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 2478
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย jetsada 670
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) เขียนโดย jetsada 1428
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การอบรมกรรมฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 603
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เขียนโดย jetsada 1415
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย jetsada 1019
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย jetsada 936