แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๙๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคลากรรักษาการแทน เขียนโดย jetsada 378
คำสั่ง เรื่องให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เขียนโดย jetsada 985
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เขียนโดย jetsada 875
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๕) เขียนโดย jetsada 1247
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เขียนโดย jetsada 887
คำสั่ง เรื่องย้ายบุคลากร เขียนโดย jetsada 1198
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เขียนโดย jetsada 815
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 806
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย jetsada 1403
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา เขียนโดย jetsada 1192