แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง เรื่องให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เขียนโดย jetsada 812
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เขียนโดย jetsada 803
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๕) เขียนโดย jetsada 1103
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เขียนโดย jetsada 810
คำสั่ง เรื่องย้ายบุคลากร เขียนโดย jetsada 1116
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เขียนโดย jetsada 750
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เขียนโดย jetsada 745
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย jetsada 1326
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา เขียนโดย jetsada 1123
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งและกำกับดูแลศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ เขียนโดย jetsada 986