คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๙๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคลากรรักษาการแทน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๙๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคลากรรักษาการแทน
แต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินธร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
Share