แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เขียนโดย jetsada 208
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เขียนโดย jetsada 527
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เขียนโดย jetsada 445
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 519
พระบัญชา แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 737
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย jetsada 821
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 408
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 1601
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1781
สภามหาวิทยาลัย มมร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1914