แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เขียนโดย jetsada 268
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เขียนโดย jetsada 230
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 338
พระบัญชา แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 594
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย jetsada 678
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 272
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 1379
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1560
สภามหาวิทยาลัย มมร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1676
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 2362