แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เขียนโดย jetsada 446
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เขียนโดย jetsada 375
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 444
พระบัญชา แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 678
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย jetsada 762
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย jetsada 351
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เขียนโดย jetsada 1522
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 1687
สภามหาวิทยาลัย มมร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1803
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขียนโดย jetsada 2467