กำหนดการ สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประไพ บุญเตปิน

 

 

 

 

          คุณแม่ประไพ   บุญเตปิน  คุณแม่ของคุณชูศรี  โสธยาศัย   ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลูกหลานและญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาต (ศาลาเกสนี) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
Share