ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้บริหาร มมร

 

ประกาศ : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคำสั่ง : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต

 

 

Share