คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้น

และแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้ากองและหัวหน้าฝ่าย

 

 

Share