คู่มือสำหรับประชาชน (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

        งานทะเบียนนักศึกษา

                   คู่มือการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา

                   คู่มือยืนยันการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

                   - การขอเอกสารทางการศึกษา คำร้องทั่วไป

                  - การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                  - การขอใบระเบียนผล (Marks-Sheet)

                   - การขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม ถอนรายวิชา

                   - การขอผลการเรียนรายภาค

                   - การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร

                   - การขอลงทะเบียนเรียน

                   - การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

                   - การขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา

                   - การขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

                   - การขอเปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล

                   - การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

                   - การขอแก้ผลการเรียน I

 

 

 

 

 

 

 

สำนักทะเบียนและวัดผล

ห้องศูนย์บริการวิชาการ B7.3 ชั้น 2

0-2444-6000 ต่อ 1097-1098

        งานบริการนักศึกษา อื่นๆ

                   - การขอสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
                  - การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
                  - การขอเข้าพักหอพัก

กองพัฒนานักศึกษา

ห้องกองพัฒนานักศึกษา B7.3 ชั้น 2

0-2444-6000 ต่อ 1097-1098

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share