แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรเมธี เขียนโดย chaiyaphol saithong 125
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูสิริปัญญาเมธี (เชาวรา ธมฺมปุญฺโญ)ผศ.ดร. เขียนโดย jetsada 197
สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายที่ดินแก่มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เขียนโดย chaiyaphol saithong 275
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย chaiyaphol saithong 4574
มมร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๖๔ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย chaiyaphol saithong 643
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณเป็นที่ปรึกษา เขียนโดย chaiyaphol saithong 473
โครงการปฏิบัติธรรม"ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ" ประจำเดือนมีนาคม เขียนโดย chaiyaphol saithong 212
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย jetsada 580
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนศีลธรรมเดิมและใหม่) ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย jetsada 311
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 เขียนโดย jetsada 350