แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๘” ครั้งที่ ๑ ( ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เขียนโดย chaiyaphol saithong 371
ปฏิทินการศึกษา และตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย jetsada 1333
มมร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม พระครูวิบูลศีลขันธ์ (จำรัส อุฬาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เขียนโดย chaiyaphol saithong 303
อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. เขียนโดย jetsada 319
มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔ เขียนโดย chaiyaphol saithong 229
สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดมีพระบัญชาให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๘ เขียนโดย chaiyaphol saithong 1085
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย Manika 219
มมร ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1 เขียนโดย jetsada 1316
มมร ร่วมกับ ป.ป.ช. บูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปตามหลักบวร เขียนโดย jetsada 1322
วันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ “กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่ กับมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา” เขียนโดย jetsada 468