อธิการบดี มมร รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ภายในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งในปีนี้ผู้บริหารจาก มมร เข้ารับการถวายรางวัลคือ พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ,พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. รองอธิการบดี , พระศากวงศ์วิสุทธิ์,ดร. รองอธิการบดี , พระศรีวินยาภรณ์,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย , พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา  จากจำนวนผู้มีรายชื่อเข้ารับประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน ๒๔๗ รูป/คน

 

 

 
Share