มมร, มจร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร ครั้งที่ ๑๐

       วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมหารือเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีของบุคลากร ครั้งที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนของ มมร และมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นตัวแทน มจร . ปรึกษาหารือร่วมกัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างสองสถาบันในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการแข่งขันทั้งหมด ๑๑ ชนิดกีฬา

Share