พิธีบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ ๑๒๓ ปี นับแต่วันประสูติ และสมโภชพระสุวรรณบัฎ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

 

รายละเอียดการจัดงานหน้าเพจ สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

       สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระนามเดิม วาสน์ นิลประภา ฉายา วาสโน เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงอยู่ในตำแหน่ง 14 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2531 สิริพระชันษา 91 ปี

Share