พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนะมงคล ๕๐ ปี พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร

      ๓ มีนาคม ๒๕๖๓  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนะมงคล ๕๐ ปี พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. (สมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕, ผศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขานุการส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ณ หอฉันสันโดษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

 

      ประวัติย่อพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. ( สมคิด จินฺตามโย)

ชาติภูมิ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

– เลขานุการส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช

– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

– ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งานเผยแผ่

– เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๔

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมธีรคุณ

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณโกศล โสภณปริยัติวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Share