มมรจัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงระหว่างวันที่ ๖-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนของสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ บริหารทั่วไป ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม ซึ่งการสอบในครั้งนี้ ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

 
 
 
Share