สอบปลายภาคไม่เลื่อน ดำเนินการคัดกรองและป้องกันอย่างรัดกุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการสอบวัดผลปลายภาคของนักศึกษาส่วนกลางในภาคการศึกษา๒๕๖๒ ในช่วงระหว่างวันที่ ๙-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีการดำเนินการคัดกรองและป้องกันอย่างรัดกุม สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้าสู่ห้องสอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าสอบ ให้นักศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้เจลแอลกฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบ รวมไปถึงการเว้นระยะห่างของที่นั่งสอบอย่างน้อย ๒ เมตร ทั้งนี้หากคัดกรองแล้วพบบุคคลมีความเสี่ยง จะพิจารณาการให้เข้าสอบ ในสถานที่แยกต่างหากเป็นการเฉพาะที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ 

Share