มมร ร่วมใจทำความสะอาด ธรรมสถาน เนื่องในวันสงกรานต์และวันครอบครัว ปี ๒๕๖๓

          พระราชปฏิภาณโกศล ผศ,ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันทำความสะอาด “อาคารธรรมสถาน” ที่ประดิษฐาน พระนิรันตราย พุทธสถานที่เคารพนับถือของพวกเราชาว มมร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

 
Share