เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเจริญพระชันษา ๑๕ ปี วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

         เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเจริญพระชันษา ๑๕ ปี วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
Share